Какво е митигация?

Митигация означава предприемане на стъпки за намаляване или контролиране на негативните ефекти на даден проблем или риск. В контекста на климатичните промени, митигация обхваща действия и стратегии, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове и усилване на “поглъщащите” механизми, като горите, които абсорбират въглероден диоксид от атмосферата.

Примери за митигационни действия включват:

Преход към възобновяеми енергийни източници: Замяна на изкопаемите горива със слънчева, вятърна, геотермална и други форми на обновяема енергия.

Енергийна ефективност: Подобрение на енергийната ефективност на сгради, превозни средства и промишлени процеси.

Залесяване и защита на горите: Горите абсорбират въглероден диоксид, така че залесяването и опазването на съществуващите гори са ключови митигационни стратегии.

Управление на отпадъците: Намаляване, рециклиране и компостиране на отпадъците намаляват емисиите на парникови газове.

Политически мерки: Въвеждането на закони и регулации, които насърчават или изискват намаляване на емисиите на парникови газове.

Иновации и технологии: Развитие и внедряване на нови технологии, които намаляват емисиите на парникови газове или помагат за абсорбцията на въглероден диоксид.

Поведенчески промени: По-широко образование и осведоменост на обществото за стъпки, които всеки може да предприеме за намаляване на своя личен отпечатък на въглерода.

Google+ Comments